afdeling.gif

 

 

Højesteretsdom om ugyldig afgørelse på sygedagpengeområdet.


 

Kommunerne har ikke ret til at stoppe udbetaling af ydelser med tilbagevirkende kraft, siger Højesteret.

I efteråret 2015, afsagde Højesteret dom om ugyldigt stop af sygedagpenge. Dommen sagde, at myndigheder ikke kan træffe afgørelser med tilbagevirkende kraft medmindre det fremgår af loven. Dommen gælder for hele det socialretlige område, dvs. sygedagpenge, kontanthjælp, ressourceforløb, fleksjob mv.

Sagen handlede om en anden aktør. En anden aktør er et firma, der b.la ressource-afklarer, arbejdsprøver eller hjælper mennesker i arbejde, i dette tilfælde var den anden aktør Falck jobservice.

Falck Jobservice havde truffet afgørelse om sygedagpengestop d. 31.12 2009. Sagen blev anket. Ankestyrelsen hjemviste sagen til ny behandling i pågældende kommune, da afgørelser ikke må træffes af andre, end den kompetente myndighed, som her er kommunen.

Kommunen traf ny afgørelse d. 10.10 2010 om sygedagpenge stop med virkning tilbage til d. 31.12 2009, altså samme afgørelse som Falck jobservice traf. Sagen blev igen anket og Ankestyrelsen stadfæstede kommunens afgørelse, fordi den nu var truffet af rette kompetente myndighed.

Sagen blev herefter indbragt for Højesteret, som så endelig i efteråret 2015 afsagde dommen, der affejede ankestyrelsens kendelse.

Højesteretsdommen mod Ankestyrelsen sagde, at sygedagpengene ikke må standses med tilbagevirkende kraft. Det betød at sygedagpengene skulle løbe frem til d.10.10 2010, hvor kommunen traf en ny gyldig afgørelse.

Hvis der er udbetalt andre ydelser i mellemtiden, f.eks. kontanthjælp, har kommunen ret til at modregne disse inden efterbetaling af sygedagpengene.

Sus Brodt og Klaus.jpg

Har du en sag?

Hvis du har en sag, hvor Højesteretsdommen vil være relevant, vil det næsten altid være kendetegnet ved følgende:

1.              Du har modtaget afgørelse om stop af en ydelse.

2.              Ankestyrelsen har senere truffet afgørelse om afgørelsen var ugyldig.

Hvis du ikke har anket sagen, har du dog stadig mulighed for at få din sag genoptaget.

Her skal det være kendetegnet at afgørelsen er truffet med tilbagevirkende kraft, dvs. pengene stopper før afgørelsens dato.

 

Det skal du gøre!

Du skal kontakte afdelingens socialrådgivere Sus eller Klaus. Vi vil undersøge om der er en sag. Vi vil genoptage sagen og sende sagen ind i hovedforbundet i tilfælde af uenighed om forældelse.

Det er 3F’s holdning at den 3-årige forældelsesfrist gælder fra Højesteretsdommen og at forældelsesfristen i alle sager derfor er 10. september 2018.